Rektoru padome

Daugavpils Universitātes iekštelpas

Rektoru padome ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinē augstskolu sadarbību un organizē nepieciešamos kopē­jos pasākumus. Tajā ietilpst visu valsts akreditēto augstskolu rektori. Tās loma ir noteikta Augstskolu likuma 64. pantā, savukārt darbību reglamentē Ministru kabineta  2006. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 578 “Rektoru padomes nolikums”.

Lai veiksmīgi reprezentētu augstskolu viedokli starptautiski, Rektoru padome ir Eiropas Universitāšu asociācijas locekle.

European University Association logo

Rektoru padome – funkcijas un uzdevumi

goal

Izstrādāt un sniegt priekšlikumus izglītības un zinātnes ministram par augstākās izglītības attīstību.

education

Apspriest jautājumus par kopēju studiju programmu izveidošanu, akadēmiskā personāla un materiālās bāzes izmantošanu.

money-bag

Sniegt priekšlikumus un atzinumus par likumprojektiem un citiem normatīvajiem aktiem augstākās izglītības jomā.

legal-document

Sagatavot priekšlikumus par valsts budžeta līdzekļu sadali augstskolām.

graduating-student

Reprezentēt Latvijas Republikas augstskolas ārvalstīs.

handshake

Savas kompetences ietvaros risināt citus ar augstskolu darbību saistītus jautājumus.

Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka

Rektoru padome – tiesības

  • Atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām.
  • Pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts institūcijām padomes uzde­vumu izpildei nepieciešamo informāciju.
  • Uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām valsts institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus, ekspertus un speciālistus.
  • Piedalīties starptautisko organizāciju darbā.

Vēsture

Dažādas augstskolu sadarbības formas pastāvējušas arī pirms tam, tomēr par formālu Rektoru padomes izveides brīdi tiek uzskatīts 1995. gads, kad Rektoru padome tika nostiprināta tolaik jaunajā un modernajā Augstskolu likumā.

Andrejs Rauhvargers, Latvijas Rektoru padomes (LRP) ģenerālsekretārs; Tatjana Volkova

Rektoru padome – priekšsēdētāji

Juris Zaķis

1996. - 1998.

Juris Zaķis

Jānis Vētra

1998. - 2006.

Jānis Vētra

Tatjana Volkova

2006. - 2010.

Tatjana Volkova

Arvīds Barševskis

2010. - 2018.

Arvīds Barševskis

Rektoru padomes ģenerālsekretārs

Andrejs Rauhvargers

2001. - 2015.

Andrejs Rauhvargers