Privātuma politika

I Vispārīgie noteikumi

 1. Rektoru padomes atbalsta biedrība (turpmāk – Biedrība) ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādam nolūkam Biedrība iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 2. Apstrādājot personas datus, Biedrība ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. Biedrības Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Biedrība un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā tikuši sniegti personas dati: biedrības interneta vietnē, elektroniski vai telefoniski.

II Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Rektoru padomes atbalsta biedrība, Reģ.Nr. 40008057224; Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586, elektroniskā pasta adrese: rp@rektorupadome.lv; tīmekļa vietnes adrese: https://rektorupadome.lv/. Saziņai ar Biedrības datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: rp@rektorupadome.lv.

III Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, un datu veidi

 1. Biedrības galvenais darbības mērķis ir – atbalstīt Rektoru padomes darbību, lai veicinātu augstākās izglītības un zinātnes attīstību.
 2. Biedrība apstrādā tai nodotos personas datus nolūkā nodrošināt Biedrības biedriem piekļuvi ar Biedrības darbību saistītajai informācijai interneta vietnē www.rektorupadome.lv (turpmāk – Vietne).
 3. Vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Biedrībai izvērtēt, cik noderīga ir Vietne, un kā to varētu pilnveidot.
 4. Biedrība izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Biedrībai analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Biedrības darbinieki, kuri ir atbildīgi par tādu datu analīzi.
 5. Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir Biedrības tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisku pieejamību un integritāti.
 6. Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IV Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

 1. Jūsu personas datu aizsardzībai Biedrība izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
 2. Jūsu personas datu saņēmēji ir Biedrība un tās pilnvarotās personas, Jūs pats/pati, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 3. Visa informācija Biedrības darbības nodrošināšanai tiek glabāta tik ilgi, cik ilgi tas nepieciešams Biedrības darbības nodrošināšanai, pēc tam izdzēšot vai iznīcinot Biedrībai nodotos personas datus.
 4. Jums ir šādas tiesības:
 • saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
 • iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Padomē pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus);
 • saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/sniegusi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

V Noslēguma jautājums

 1. Biedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā.